Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 50/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2019-10-15

Sygn. akt III Ca 50/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący - Sędzia Sądu Okręgowego Magdalena Balion-Hajduk

Protokolant Aldona Kocięcka

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2019 r. w Gliwicach

na rozprawie

sprawy z powództwa M. Z.

przeciwko (...) A. Hungary Z.. w B.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w T. G.

z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. akt I C 764/18

1)  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  oddala powództwo;

b)  nie obciąża powoda kosztami procesu;

2)  nie obciąża powoda kosztami postępowania odwoławczego.

SSO Magdalena Balion-Hajduk

Sygn. akt III Ca 50/19

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 30 lipca 2018r. Sąd Rejonowy w T. G. zasądził od pozwanej spółki (...) Hungary na rzecz powoda M. Z. 250 Euro z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 listopada 2016 roku i zasądził 317zł tytułem kosztów procesu.

Sąd Rejonowy ustalił, że powód 12 sierpnia 2016r. miał odbyć przelot na trasie E.W. o nr (...). Na miejsce docelowe samolot miał dotrzeć o 18.30, a faktyczny przylot nastąpił 13 sierpnia 2016r. o 11.19. Odległość pomiędzy portem wylotu a portem przeznaczenia wynosi po ortodromie 1076 km. Zgodnie z rozkładem pozwanej bezpośrednio przed lotem powoda samolot wykonywał rejs nr (...) na trasie L. - E., w trakcie którego doszło do zderzenia samolotu z ptakiem i do uszkodzenia samolotu. Samolot doleciał do lotniska w E.. Uszkodzenia samolotu usunięto 13 sierpnia 2016 roku o godzinie 9. 25 czasu lokalnego.

Sąd Rejonowy wskazał, że podstawę odpowiedzialności pozwanego stanowi Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. U. L 46, s. 1) - art. 7 ust. 1., art. 5 ust. 1 art. 6 ust. 1.

Sąd Rejonowy, odnosząc się do zarzutu pozwanej, że opóźnienie rejsu było spowodowane wystąpieniem nadzwyczajnej okoliczności, uznał, że pozwana nie wykazała, aby opóźnienie realizacji lotu zostało wywołane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych działań. Sąd Rejonowy stwierdził, iż nie można uznać za nadzwyczajną okoliczność w niniejszej sprawie zderzenia z ptakiem samolotu podczas lotu wykonywanego przez ten sam statek powietrzny wcześniej w ramach rotacji połączeń. Gdyby zdarzenie dotyczyło bezpośrednio lotu powoda, to wówczas stanowiłoby okoliczność egzogeneracyjną pozwalającą na skuteczne uwolnienie się od odpowiedzialności. W ocenie sądu przyczyny opóźnienia lotu powoda upatrywać należy w organizacji funkcjonowania przewoźnika lotniczego jako przedsiębiorstwa, które na etapie planowania lotów powinno zorganizować je w taki sposób, by awaria dotycząca jednego z lotów nie wpływała negatywnie na pozostałe obsługiwane połączenia lotnicze.

Pozwana w apelacji zarzuciła naruszenie art. 5 ust. 3 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz art. 227 k.p.c. przez pominięcie faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, to jest niezwłocznego podjęcia przez pozwanego czynności zmierzających do usunięcia przeszkody w odbywaniu lotów. Pozwana wniosła o zmianę wyroku przez oddalenie powództwa i zasądzenie na swoją rzecz kosztów postępowania ewentualnie o uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Skarżąca wskazała, że zapewnia przerwy między lotami, które służą kontroli stanu technicznego samolotów, nie może jednak pozwolić sobie na wystarczająco długie przerwy, aby w ich czasie możliwa była naprawa wszelkich usterek samolotu. Pozwana jest nisko kosztowym przewoźnikiem, co ma wpływ na wysokość cen ofiarowanych przez niego biletów, ale też determinuje sposób organizacji pracy i systemu pozwanej.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja zasługiwała na uwzględnienie.

Sąd odwoławczy podziela zarzuty podniesione skarżącą. Sytuacja, w której doszło do zderzenia samolotu z ptakiem podczas lotu bezpośrednio poprzedzającego lot, w którym miał uczestniczyć powód, stanowi nadzwyczajną okoliczność w rozumieniu Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Potwierdził to stanowisko (...) w wyroku z 4 maja 2017r. w sprawie C-315/15 M. P. i J. P. / (...) a.s. Trybunał stwierdził, że zderzenie samolotu z ptakiem jak też ewentualne uszkodzenia spowodowane tym zdarzeniem nie są nierozerwalnie związane z systemem funkcjonowania maszyny, ponieważ ze względu na swój charakter i swoje źródło nie wpisują się w ramy normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i nie podlegają jego skutecznej kontroli. Zdarzenie samolotu z ptakiem stanowi nadzwyczajną okoliczność w rozumieniu rozporządzenia, co zwalnia przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania. Pozwana wykazała, że w opóźnienie lotu było spowodowane takim zdarzeniem, które nastąpiło podczas lotu tej samej maszyny bezpośrednio poprzedzającego planowany lot, w którym brał udział powód. W niniejszej sprawie przewoźnik po stwierdzeniu uszkodzenia przystąpił natychmiast do naprawy, która trwała do dnia następnego. W ocenie Sądu odwoławczego nie można oczekiwać od przewoźnika lotniczego, aby na każdej trasie lotu miał zapasowe maszyny gotowe do zastąpienia uszkodzonych samolotów lub by przerwy między lotami umożliwiłyby skomplikowane zachowujące bezpieczeństwo pasażerów naprawy.

Sąd Okręgowy, mając powyższe na uwadze zmienił zaskarżony wyrok i na mocy art. 386 § 1 k.p.c. oddalił powództwo, natomiast w oparciu o art. 102 k.p.c. z uwagi na szczególne okoliczności sprawy nie obciążył powoda kosztami postępowania zarówno przed pierwszą w jak drugą instancją.

SSO Magdalena Balion – Hajduk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Reterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Okręgowego Magdalena Balion-Hajduk
Data wytworzenia informacji: